◆ آسوکا خوشگل خانواده تکن ◆

این پست برا طرفدارای آسوکا کع میدونم کم نیستنتازع ما خودمون کسی و داریم کع دست کمی از آسوکا برامون ندارعبعلع دُرُس حدس زدین اِمی جاناونم مث خعلی از تکنیا از آسوکا خوشش میاد ولی ما اصن با هم دعوا نداریمپس لطفا شمام اگع از طرفداران آسوکا هستین بع جای اینکع بع شخصیت های دیگع بد بگین بیاین با هم دوستای خوبی باشیم، حرف بزنیم تبادل اطلاعات کنیم و شخصیت بسازیم و داستان...اینطوری بهتر نیست؟


◆ آسوکا خوشگل خانواده تکن ◆
من عاشق این تیپشمچون با حجابه راحت میشه عکسشو گذاشت و نیازی به ادیت ندره
◆ آسوکا خوشگل خانواده تکن ◆
کلا آسوکا دست کمی از پسرا ندارههم قوی و هم لباسای پسرونه میپوشه
◆ آسوکا خوشگل خانواده تکن ◆
نمیدونم فقد منم فک میکنم آسوکا مونث جینه یا بقیم این فکرو کردن

◆ آسوکا خوشگل خانواده تکن ◆
خانم خوش تیپه
◆ آسوکا خوشگل خانواده تکن ◆
دشمنان یا دوستان؟
شما بگین
◆ آسوکا خوشگل خانواده تکن ◆
ام این نقاشی خیلی زیباست!
◆ آسوکا خوشگل خانواده تکن ◆
بازم این لباس خوبه
◆ آسوکا خوشگل خانواده تکن ◆
اوه آسوکا از دستمون عصبانی شد
ولی شانس آوردیم آسوکا دویل نمیشه وگرنه میزد ناکارمون میکرد