لطفا توی این پست تو قسمت نظرات به من بگید تو چه کشوری زندگی میکنین.
من خودم آلمان.
شما چی؟