سلام به همه.
فعلا تا یه مدتی با النور قهرم.
لدفا در موردش حرف نزنین.
دوس دارینم بزنین ولی من و سرزنش نکنین.
النور واقعا داره کفرم و در میاره.
میخوام برم یه جایی بمیرم.
واقعا حرفی که النور بهم زد خیلی ناراحتم کرد.
____________________________________