عکسهای مکس و کلوئی Life is Strange

بازیش خیلی عشقه حتما برید
داستان درباره یه دختره (مو آبیه) هست که میتونه تو آینده سفر کنه و کارای جالبی میکنه از جمله نجات دوستش


عکسهای مکس و کلوئی Life is Strange

عکسهای مکس و کلوئی Life is Strange

عکسهای مکس و کلوئی Life is Strange

عکسهای مکس و کلوئی Life is Strange

عکسهای مکس و کلوئی Life is Strange

عکسهای مکس و کلوئی Life is Strange

عکسهای مکس و کلوئی Life is Strange

عکسهای مکس و کلوئی Life is Strange

عکسهای مکس و کلوئی Life is Strange

عکسهای مکس و کلوئی Life is Strange

عکسهای مکس و کلوئی Life is Strange

عکسهای مکس و کلوئی Life is Strange

عکسهای مکس و کلوئی Life is Strange

عکسهای مکس و کلوئی Life is Strange