من یکی که از الان هیت میدم
این دخدره کجاش شبیه لارا منه؟
واقعا که

آلیسیا ویکاندر توم ریدر

دو تا عکس دیه در ادامه
آلیسیا ویکاندر لارا کرافت


فیلم توم ریدر 2018