ایشان دائور تارکیل زیباترین دانش آموز پسر روسیه هستن!! صفحه اینستاش 50 هزار فالوور داره همچنین دائور پسر 19 ساله مغروریه که با دخترای زیادی عکس میندازه و میگرده و همینطور خودش رو تا بتونه به ستاره ها میچسبونه!!!
دائور تارکیل زیباترین دانش آموز پسر روسیه
بقیه عکسا در ادامه


دائور تارکیل زیباترین دانش آموز پسر روسیه

دائور تارکیل زیباترین دانش آموز پسر روسیه

دائور تارکیل زیباترین دانش آموز پسر روسیه

دائور تارکیل زیباترین دانش آموز پسر روسیه

دائور تارکیل زیباترین دانش آموز پسر روسیه

دائور تارکیل زیباترین دانش آموز پسر روسیه

دائور تارکیل زیباترین دانش آموز پسر روسیه

دائور تارکیل زیباترین دانش آموز پسر روسیه

دائور تارکیل زیباترین دانش آموز پسر روسیه

دائور تارکیل زیباترین دانش آموز پسر روسیه