فی لونگ
اگه اشتباه نکنم شخصیت هنگ کنگی مبارزان خیابانی هست.
بقیه تصاویر در ادامه


فی لونگ

فی لونگ

فی لونگ

فی لونگ

فی لونگ

فی لونگ

فی لونگ

فی لونگ