بـــــــــــرای خــــــــــیــــانت هـــــزار راه وجـــــــــــود دارد...
ولــــــــــی هــــــیــچ‌کـــــــدام بــــه انـــدازه ی تـــظـــاهـــــــــر بـــــــه
دوســــتـــــــی
کثیف نـیـســت!

بقیه در ادامه مطلب
فرقـــــــــى نمـــــــی كنه 
دوست مجازى باشــــــى
یا دوستـــــى در دنیای واقعـــــى
همین كه بامعرفت باشــــــى 
كافیه...
‏ولی یادمون باشه هیچوقت برای یه نفر، همه احساسمون رو خرج نکنیم، هار میشه! 
فکر می‌کنه وظیفه‌ی تو دوست داشتنه و وظیفه‌ی اون فقط دوست داشته‌شدن
آدمها را به اندازه لیاقــت آنها دوست بدار…
و به اندازه ظرفیت آنها ابراز کن…
تو را می شد بیشتر دوست داشت
عجول بودی
نماندی!:|