پولینا گاگارینا از معروف ترین خوانندگان زن روسیه است.او دارای موهای تیره که آنها را روشن رنگ می کند و چشمانی آبی دارد.قد او بالای 170 و روزهای اوج خود را سپری میکند.او متاهل و دارای همسر و فرزند است.
عکسهای پولینا گاگارینا خواننده موفق روسی
بقیه تصاویر در ادامه

عکسهای پولینا گاگارینا خواننده موفق روسی

عکسهای پولینا گاگارینا خواننده موفق روسی

عکسهای پولینا گاگارینا خواننده موفق روسی

عکسهای پولینا گاگارینا خواننده موفق روسی

عکسهای پولینا گاگارینا خواننده موفق روسی

عکسهای پولینا گاگارینا خواننده موفق روسی

عکسهای پولینا گاگارینا خواننده موفق روسی

عکسهای پولینا گاگارینا خواننده موفق روسی

عکسهای پولینا گاگارینا خواننده موفق روسی

عکسهای پولینا گاگارینا خواننده موفق روسی

عکسهای پولینا گاگارینا خواننده موفق روسی

عکسهای پولینا گاگارینا خواننده موفق روسی

عکسهای پولینا گاگارینا خواننده موفق روسی

عکسهای پولینا گاگارینا خواننده موفق روسی

عکسهای پولینا گاگارینا خواننده موفق روسی

عکسهای پولینا گاگارینا خواننده موفق روسی

عکسهای پولینا گاگارینا خواننده موفق روسی

عکسهای پولینا گاگارینا خواننده موفق روسی

عکسهای پولینا گاگارینا خواننده موفق روسی