لطفا نظرم بزارین این همه زحمت میکشم ترجمش میکنم بدون هیچ دستگاهی.
میخوام ترجمه ی همه ی آهنگای تیلور سوییفت و بزارم.
ادامه
Tell Me Why
به من بگو چرا
I took a chance, I took a shot
یه شانس پیدا کردم،یه ضربه خوردم
And you might think i'm bulletproof, but i'm not
و ممکنه که فکر کنی من ضد گلوله ام، ولی نیستم
You took a swing, I took it hard
چرخشی زدی سختش گرفتم
And down here from the ground I see who you are
ازاونجاکه زمین خوردم میبینم که تو کی هستی
I'm sick and tired of your attitude
از طرز برخوردت خسته وبیمارم
I'm feeling like I don't know you
حس میکنم نمی شناسمت
You tell me that you love me then you cut me down
میگی دوستم داری و بعد منو خرد میکنی
And I need you like a heartbeat
و من مثل یه ضربان قلب بهت احتیاج دارم
But you know you got a mean streak
خودتم میدونی که شخصیت پستی داری
Makes me run for cover when you're around
مجبورم میکنی وقتی دوروبرمی واسه رفع نیازهات تلاش کنم
 And here's to you and your temper
این درباره تو و اخلاقته
Yes, I remember what you said last night
آره، یادمه که دیشب چی گفتی
And I know that you see what you're doing to me
و میدونم که می بینی داری با من چیکار میکنی
Tell me why
بهم بگو چرا؟
You could write a book on how to ruin someone's perfect day
تو میتونستی درمورد اینکه چجوری روزخوب کسی رومیشه خراب کرد کتاب بنویسی
Well I get so confused and frustrated
خب من خیلی گیج وناامیدشدم
Forget what i'm trying to say, oh
یادم رفته دارم سعی میکنم که چی بگم،اوه
I'm sick and tired of your reasons
من از بهانه هات خسته وبیمارم
I got no one to believe in
هیچ کس رو باور ندارم
 You tell me that you want me, then push me around
میگی منو میخوای،بعد اذیتم میکنی
And I need you like a heartbeat
و من مثل یه ضربان قلب بهت احتیاج دارم
But you know you got a mean streak
خودتم میدونی که شخصیت پستی داری
Makes me run for cover when you're around
مجبورم میکنی وقتی دوروبرمی واسه رفع نیازهات تلاش کنم
Here's to you and your temper
این درباره تو و اخلاقته
Yes, I remember what you said last night
آره، یادمه دیشب چی گفتی
And I know that you see what you're doing to me
و میدونم که می بینی داری با من چیکار میکنی
Tell me why
بهم بگو چرا؟
Why, do you have to make me feel small
چرا؟،میخوای که من خودمودست کم بگیرم
So you can feel whole inside
بنابراین تو میتونی تمام باطنتو حس کنی
Why,do you have to put down my dreams
چرا؟،میخوای آرزوهاموخراب کنی
So you're the only thing on my mind
درصورتی که تو تنها چیز توی ذهن منی
I'm sick and tired of your attitude
از طرز برخوردت خسته وبیمارم
I'm feeling like I don't know you
حس میکنم نمی شناسمت
You tell me that you want me then cut me down
میگی منومیخوای بعد منو خرد میکنی
I'm sick and tired of your reasons
از بهانه هات خسته وبیمارم
I've got no one to believe in
هیچ کس رو باور ندارم
You ask me for my love then you push me around
ازم درخواست عشق میکنی بعد اذیتم میکنی
Here's to you and your temper
این درباره تو و اخلاقته
Yes, I remember what you said last night
آره،یادمه دیشب چی گفتی
 
And I know that you see what you're doing to me
و میدونم که می بینی داری با من چیکار میکنی
Tell me why
بهم بگو چرا
Why, tell me why
چرا،بهم بگو چرا
I take a step back, let you go
قدمی به عقب برمیدارم،بزاربرم
I told you i'm not bulletproof
بهت گفتم من ضدگلوله نیستم
Now you know
وتو میفهمی