برو ادامه که ترجمه ی یکی از آهنگای زیبای تیلور سوییفت و آوردم به نام Love Story.
Love Story
داستان عشق
We were both young, when I first saw you
وقتی اولین بار دیدمت هردومون بچه بودیم
I close my eyes and the flashback starts
چشامو می بندم و به عقب برمیگردم
I'm standing there, on a balcony in summer air
من اونجا رو بالکن وایستادم در حالی که باد تابستونی می وزه
I see the lights, see the party, the ball gowns
نورهارو می بینم، جشن روهم می بینم،لباس های رقص رو
I see you make your way through the crowd
تورومی بینم که بین جمعیت عبور می کنی
You say hello, little did I know
توسلام کردی،من یه کمی فهمیده بودم
That you were Romeo, you were throwing pebbles
که تو رومئو بودی،توبودی که سنگ پرتاب می کردی
And my daddy said "stay away from Juliet"
و پدرم می گفت که ازش دوری کن ژولیت
And I was crying on the staircase
ومن روی راه پله هانشسته بودم وگریه می کردم
begging you, Please don't go, and I said
و التماست می کردم که لطفانرو ومن گفتم
Romeo take me somewhere we can be alone
رومئو منو به جاهایی ببر که بتونیم تنها باشیم
I'll be waiting , all there's left to do is run
منتظرت خواهم موند و تنها راهی که برامون می مونه فراره
You'll be the prince and I'll be the princess
تو پادشاه خواهی شد و من پرنسس
It's a love story,  baby,  just say yes
این یه قصه عاشقانه هست،عزیزم،فقط بگو باشه 
So I sneak out to the garden to see you
پنهانی میام تو باغ تا تورو ببینم
We keep quiet because we're dead if they knew
ساکت می مونیم چون اگربدونند میکشنمون
So close your eyes, escape this town for a little while
پس چشماتو ببند، واسه چند لحظه هم که شده از این شهر فرار کنیم
Cause you were Romeo, I was a scarlet letter
به رنگ سرخ که روی سینه ی زناکاران نصب می شده،چون تورومئو بودی ومن یه اسکارلت لتر
And my daddy said, stay away from Juliet
و پدرم گفت که ازش دوری کن ژولیت
but you were everything to me
اما تو همه چیزمن بودی
I was begging you, Please don't go, and I said
و التماست می کردم که لطفانرو،وگفتم:
Romeo take me, somewhere we can be alone
رومئو منو جاهایی ببر که بتونیم تنها باشیم
I'll be waiting, all there's left to do is run
منتظرت خواهم موند و تنها راهی که برامون می مونه فراره
You'll be the prince and I'll be the princess
تو پادشاه خواهی شد و من پرنسس
It's a love story, baby, just say, yes
این یه قصه عاشقانه هست،عزیزم،فقط بگو باشه
Romeo save me, they're trying to tell me how to feel
رومئو نجاتم بده, اونا تلاش میکنن به من بگن چه حسی دارند
This love is difficult but it's real
این عشق سخته اما واقعیه
Don't be afraid, we'll make it out of this mess
نترس،ماازپس اون برخواهیم اومد
It's a love story, baby, just say yes
این یه قصه عاشقانه هست،عزیزم،فقط بگو باشه 
I got tired of waiting
از منتظر موندن دیگه خسته شدم
Wondering if you were ever coming around
و تعجب می کنم که هنوزم پیشم میای
My faith in you was fading
اعتمادم نسبت به تو داشت سست میشد
When I met you on the outskirts of town, and I said
وقتی تورو خارج از شهر دیدم،و گفتم
Romeo save me, I've been feeling so alone
رومئو منو نجات بده، خیلی احساس تنهایی می کنم
I keep waiting for you but you never come
منتظرت موندم،ولی هیچوقت نیومدی
Is this in my head, I don't know what to think
این توی ذهنمه،نمیدونم به چی فکرکنم
He knelt to the ground and pulled out a ring and said
روی زمین زانو زدویه حلقه درآوردوگفت
Marry me Juliet, you'll never have to be alone
با من ازدواج کن ژولیت،دیگه هیچ وقت تنها نخواهی بود
I love you, and that's all I really know
من عاشقتم و این چیزیه که از ته قلب بهش ایمان دارم
I talked to your dad, go pick out a white dress
با پدرت حرف زدم،برو یه لباس سفید بپوش
It's a love story, baby, just say, yes
این یه داستان عاشقانه هست،عزیزم،فقط بگو باشه 
cause we were both young when I first saw you
وقتی اولین بار دیدمت خیلی بچه بودیم